Afsluiting kalenderjaar 2022

Afsluiting kalenderjaar 2022

Het SWV heeft 2022 afgesloten met een Bestuursverslag en een Jaarrekening. De stukken zijn na deponering op onze website geplaatst Jaarverslag 2022. Onderstaand een samenvatting. Het Ondersteuningsplan 2022-2026 is in samenwerking met onze partners vastgesteld. Onze visie m.b.t. inclusiever onderwijs is hierin vastgelegd en wij zijn samen aan de slag gegaan met de uitwerking van onze ambities.

De bovenmatige reserves van het SWV zijn via een bestedings- uitvoeringsplan gelabeld, maar zijn vanwege de nadruk op het primaire proces in de scholen in 2022 niet helemaal besteed. Er zijn vanuit de bovenmatige reserves een aantal mooie projecten opgestart op het gebied van:

  • leerkrachtontwikkeling/professionalisering;
  • samenwerking SO-SBO (instroomgroep SO De Maaskei/SBO Het Palet);
  • groepsdynamica;
  • syntheseklas;
  • steunpunt Meer- en Hoogbegaafdheid. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website MHB-Breinzijn.

Wij mogen trots zijn op de gezamenlijke inzet en de opbrengsten vanuit de diverse projecten. Daarnaast hebben wij elkaar via deze projecten beter leren kennen. In 2023 zal verdere besteding van de bovenmatige reserves plaatsvinden, mits er geen generieke korting wordt toegepast zoals begin 2023 is aangekondigd door het Ministerie van OCW.

Naast de bovenmatige reserves heeft het SWV de komende jaren middelen gereserveerd voor het opzetten/stimuleren van projecten, welke een bijdrage leveren aan inclusiever onderwijs. In 2022 zijn veelal zorgvragen op het gebied van gedrag van leerlingen naar voren gekomen. Er zijn meer vragen dan voorheen bij de Advies & Consultatie functie van het SWV binnengekomen.

In overleg met de Ondersteuningsplanraad (OPR) is een eerste aanzet tot de inrichting van een Ouder- Jeugdsteunpunt gemaakt en informatie voor ouders is op onze website geplaatst. We zien afgelopen schooljaar dat een behoorlijk aantal ouders het SWV weet te vinden en er op allerlei gebieden vragen worden gesteld.

Het SWV heeft het jaar 2022 financieel gezien met een positief resultaat en eigen vermogen afgesloten en heeft een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant.