Besteding bovenmatige reserves

Het SWV PO komt met haar vermogenspositie boven de vastgestelde risicobuffer uit, die de Inspectie van MOCW hanteert vanaf 2020. Tot en met kalenderjaar 2023 dienen de reserves afgebouwd te worden. De samenwerkingsverbanden zullen voor 7 mei 2021 een bestedingsplan indienen bij het Ministerie.

Het SWV heeft in haar jaarplan 2021 de nadruk gelegd op het vergroten van de inzichtelijkheid en verantwoording van verstrekte middelen, het volgen en tijdig arrangeren van jonge kinderen met een ondersteuningsbehoefte, het ontwikkelen van leerkrachtarrangementen en de terugstroom van leerlingen. Daarnaast wil het SWV doorbouwen aan passend onderwijs met inclusievere voorzieningen met uitgewerkte speerpunten, doelen en activiteiten. Om dit te kunnen verwezenlijken is het wenselijk extra intensivering aan te brengen en zullen de bovenmatige reserves ingezet worden.
Het SWV PO heeft ervoor gekozen de bovenmatige reserves in te zetten als innovatiebudget. Scholen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op het innovatiebudget om zo een bijdrage te leveren aan het jaarplan van het SWV en de doelstellingen welke gesteld zijn met koppeling naar de verbeteraanpak van minister Slob.

Voor de zomervakantie zal een gezamenlijk kader geformuleerd worden en zal communicatie met de scholen plaatsvinden over het inzetten van het innovatiebudget. Afhankelijk van ontwikkelingen in de jaren 2022 en 2023 zal het innovatiebudget vastgesteld/bijgesteld worden. Het betreft incidenteel geld waarmee toegewerkt wordt naar een structurele oplossing: doorbouwen aan passend onderwijs met inclusievere voorzieningen.
Jullie bijdrage aan deze ontwikkeling naar inclusiever onderwijs zien wij met belangstelling tegemoet!