Inclusiever onderwijs

Inclusiever onderwijs 

Het doel van de inzet op inclusiever onderwijs is, dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein.

Thuisnabij en waar mogelijk gezamenlijk onderwijs

Voor die leerlingen voor wie dit nodig is, blijft er (tijdelijk) plek in een specialistische setting.Het speciaal onderwijs moet hiernaast een specialistisch netwerk worden, dat zijn expertise binnen inclusievere scholen inzet.

Op 14 juni jl. heeft Elmire Galstaun namens het SWV het jaarlijks congres “Naar Inclusiever Onderwijs” bezocht, waar in 30 verschillende sessies verschillende aspecten van een inclusieve(re) aanpak aan bod zijn gekomen. Praktijkvoorbeelden in de klas, in de school, bij samenwerkingsverbanden maar ook hoe gemeenten en zorginstellingen hiermee om (kunnen) gaan zijn aan bod gekomen.

Naar voren kwam:

  • Naar Inclusiever onderwijs! Dat is niet altijd eenvoudig;
  • Niet eenvoudig om te organiseren want wat is inclusief? Wanneer is het inclusief?;
  • Niet eenvoudig om te doen want, als je een richting weet, hoe doe je dat? Wat heb je dan nodig? Van wie?;
  • Ook als Samenwerkingsverband is het goed om de beeldvorming te verbreden en aan te scherpen en om onze kennis, inzicht en perspectief te hernieuwen.

In de Platform bijeenkomsten en in diverse overleggen gaan wij met dit thema verder aan de slag.Voor een impressie: www.naarinclusieveronderwijs.nl

Of lees meer over het programma en de aangeboden kennis- en workshopsessies in het programmaboekje NIO-Conferentie-2023-Programma.pdf