Verbeteraanpak minister Slob

Naast de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs komt er vanuit de maatschappij een steeds grotere vraag naar een verschuiving van passend onderwijs, waarin voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd, naar steeds verder doorgaande inclusiviteit binnen het onderwijs. De Nederlandse samenleving is tegenwoordig een inclusieve samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Deze maatschappelijke ontwikkeling wordt in steeds grotere mate ook zichtbaar binnen het onderwijs. In de notitie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap genaamd “Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs” (2020) wordt gesteld dat, in het licht van Internationale verdragen, Nederland het wat betreft inclusiever onderwijs nog beter kan doen. De Kamer heeft de motie-Van Meenen aangenomen waarbij de komende 15 jaar gekeken zal worden hoe het Nederlands onderwijs inclusiever kan worden gemaakt (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2019). Wetten en internationale verdragen stimuleren het onderwijs eveneens naar meer inclusiviteit. Het VN-Verdrag Handicap artikel 24 en het VN-verdrag Kinderrechtenverdrag stellen inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief goed en gratis onderwijs voor iedereen met als doel volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving (Ministerie van OCW, 2020).

In november 2020 heeft het Ministerie van OCW naar aanleiding van een grootscheepse evaluatie de verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs gepresenteerd. De verbeteraanpak bestaat uit 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. Het doel van de voorstellen is dat we nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning kunnen geven. Daarvoor is het cruciaal dat leerkrachten en schoolleiders meer houvast krijgen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dienen scholen (nog) beter te faciliteren, ook in samenwerking met gemeenten.

Daarnaast dienen wij de komende 15 jaar stapsgewijs te gaan naar meer inclusiever onderwijs. Het doel van de inzet op inclusiever onderwijs is, dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften steeds vaker dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein.
De Nederlandse maatschappij wordt in steeds grotere mate inclusiever waardoor er een steeds grotere vraag van een verschuiving van passend onderwijs naar steeds verder doorgaande inclusiviteit is.
Voor die leerlingen, die het nodig hebben, blijft er (tijdelijk) plek in een specialistische setting. Het speciaal onderwijs moet hiernaast een specialistisch netwerk worden, dat de expertise binnen inclusievere scholen inzet.

Zoals jullie kunnen lezen wordt binnen deze verbeteraanpak van ons allemaal een bijdrage gevraagd. Gezamenlijk kunnen wij deze klus klaren als wij de juiste verbindingen leggen en in stand houden.