Welkom bij het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in Weert en Nederweert!

Wij zetten ons ervoor in dat elk kind uit Weert en Nederweert een passende onderwijsplek krijgt.

Heeft u het idee dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Maak dit dan bespreekbaar met de leerkracht van uw kind.

Ook kunt u terecht bij de intern begeleider van de school.

De intern begeleider analyseert de situatie en geeft advies over een mogelijke aanpak.

Voor onderwijs op een school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Deze wordt samen met de ouders aangevraagd bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) van het Samenwerkingsverband (SWV)

Als ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs vraagt deze school de TLV aan.

In het Samenwerkingsverband (SWV) PO Weert-Nederweert werken scholen en hun

schoolbesturen samen om binnen de grenzen van het SWV en als het niet anders kan

binnen de regio onderwijs passend te maken voor alle kinderen.

Het SWV ontvangt jaarlijks een budget van de overheid, waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald.

SWV Primair onderwijs

De schoolbesturen die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) Weert-Nederweert 3103 zijn binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen, zijn door de overheid regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierbinnen maken schoolbesturen afspraken over de begeleiding en ondersteuning, die hun scholen bieden. Het SWV PO Weert-Nederweert zet zich ervoor in dat elk kind uit Weert en Nederweert een passende onderwijsplek krijgt. Scholen in de regio maken hiervoor gebruik van elkaars deskundigheid.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan kijkt de school samen met u hoe dit, zo thuis nabij mogelijk kan worden georganiseerd. Meestal is een aanpassing in het lesmateriaal of extra ondersteuning in de klas op het reguliere onderwijs voldoende. Het kan ook zijn dat een leerling beter op zijn plaats is op een school voor speciaal onderwijs (SO).  Zo’n plaats kan tijdelijk maar ook permanent zijn.

Op deze website vindt u informatie over de wijze waarop in ons SWV passend onderwijs wordt georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar met een speciale onderwijsbehoefte uit Weert en Nederweert.

  • Functieprofiel directeur...

qode-eliptic-slider

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat elke leerling, die op een van de scholen in het SWV staat ingeschreven onderwijs krijgt, dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. De schoolbesturen hebben hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio werken samen om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Onder arrangeren verstaan wij het gezamenlijk realiseren van extra ondersteuning op school en soms thuis. Afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning doen we dat in samenwerking met een jeugdhulpinstantie. Dit gebeurt zoveel als mogelijk in de reguliere school. Arrangementen worden bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen, die aan de schoolbesturen zijn toegekend via het Loket Passend Onderwijs (LPO). We maken altijd afspraken over de duur en de beoogde en behaalde resultaten van het arrangement.

Goed primair onderwijs voor iedereen.