Welkom bij het SWV PO. U kiest zelf de school voor uw kind, ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft.

Het SWV PO kan samen met u een onderwijsplan opzetten.

Welkom bij het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in Weert en Nederweert!

Wij zetten ons ervoor in dat elk kind uit Weert en Nederweert een passende onderwijsplek krijgt.

Voor onderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Deze wordt samen met de ouders aangevraagd bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) van het Samenwerkingsverband (SWV).

Als ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij een school voor SBO of SO vraagt deze school de TLV aan, als blijkt dat het basisonderwijs de ondersteuning niet kan bieden.

In het Samenwerkingsverband (SWV) PO Weert-Nederweert werken scholen

en hun schoolbesturen samen om binnen de grenzen van het SWV

en als het niet anders kan binnen de regio onderwijs passend te maken voor alle kinderen.

Het SWV ontvangt jaarlijks een budget van de overheid, waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald.

SWV Primair onderwijs

Welkom bij het samenwerkingsverband (SWV) voor het primair onderwijs (PO) in Weert en Nederweert!

Niet elk kind is hetzelfde. Niet elke onderwijsbehoefte is hetzelfde. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen, hebben schoolbesturen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden. Het SWV PO Weert-Nederweert 3103 zet zich ervoor in dat elk kind uit Weert en Nederweert een passende onderwijsplek krijgt. Scholen in de regio maken hiervoor gebruik van elkaars deskundigheid.

Heeft uw kind een speciale onderwijsbehoefte? Dan kijken we samen met u hoe we dit, zo thuisnabij mogelijk kunnen organiseren. Soms is bijvoorbeeld een aanpassing in het lesmateriaal of extra ondersteuning in de klas op het reguliere onderwijs voldoende. Het kan ook zijn dat een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) passender is.

Op deze website leest u alles over het organiseren van passend onderwijs voor kinderen tot 12 jaar uit Weert en Nederweert, die een speciale onderwijsbehoefte hebben.

Laatste nieuws

qode-eliptic-slider

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Met de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben de scholen gezamenlijk deze verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio werken samen om Ć©lk kind een passende onderwijsplek te kunnen bieden.

Onder arrangeren verstaan wij het gezamenlijk realiseren van extra ondersteuning op school en soms thuis. Afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning doen we dat in samenwerking met een jeugdhulpinstantie. Dit gebeurt zoveel als mogelijk in de reguliere school. Arrangementen worden bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen, die aan de schoolbesturen zijn toegekend via het Loket Passend Onderwijs (LPO). We maken altijd afspraken over de duur en de beoogde en behaalde resultaten van het arrangement.

Goed primair onderwijs voor iedereen.