Beleidsdocumenten

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan beschrijft de afspraken die schoolbesturen onderling maken over het organiseren en financieren van de leerlingenondersteuning. Denk aan het toelatingsbeleid, de betrokkenheid van ouders bij leerlingenbesprekingen, de vormgeving van het kwaliteitsbeleid, de samenwerking met jeugdhulp en de verdeling van de financiële middelen over de scholen. Het ondersteuningsplan heeft een looptijd van vier jaar en is goedgekeurd door de ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV. Bekijk het ondersteuningsplan 2022-2026   Addendum Basisondersteuning mrt 2023

Jaarrekeningen

In de jaarrekeningen zijn de activiteiten van de Stichting Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert 3103 verantwoord.

Privacy

Om de beveiliging, verstrekking, geheimhouding en het gebruik van persoonsgegevens goed te organiseren, is een Privacyreglement opgesteld. In dit reglement staat onder andere beschreven wie inzagerecht heeft en hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Met het naleven van de regels zorgen we ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Bestuursreglement en managementstatuut

In 2023 zijn het bestuursreglement, de statuten en het toezichtskader inhoudelijk aangepast.

Werkwijze en procedure Loket Passend Onderwijs

Download hier de Werkwijze en procedure LPO PO 2023-2024

 

Goed primair onderwijs voor iedereen.