Loket Passend onderwijs

Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan kan de school voor het kind op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Als de school en de ouders samen vermoeden dat een school voor speciaal (basis)onderwijs het meest passend is, vraagt de school hiervoor een verwijzing aan bij het Loket Passend Onderwijs (LPO).

Voor het behandelen van aanvragen voor een school voor speciaal (basis)onderwijs heeft het SWV het LPO ingericht. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en kan de financiering en (over)plaatsing van het kind geregeld worden.

Functie LPO

Naast het afgeven van TLV’s kent het loket arrangementen toe voor extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. Voor het toekennen van arrangementen beschikt het LPO over een budget.

Als school kun je bij het LPO ook terecht voor advies over passend onderwijs en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen waarvoor regulier onderwijs ontoereikend is. Bij een bezwaar van een school of ouders tegen een beslissing over de toelaatbaarheid van een kind, behandelt het loket het bezwaarschrift.

Medewerkers van het LPO komen naar de scholen toe om met hen in gesprek te blijven over ondersteuningsbehoeften, arrangementen te monitoren, feeling te houden met de praktijk van passend onderwijs en zo adequaat te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

De werkwijze is te vinden onder: beleidsdocumenten

Het LPO is bereikbaar via: loketpassendonderwijs@swvpo3103.nl

Samenstelling LPO

Deskundige medewerkers, ieder met hun eigen specialisme, verrichten samen de dagelijkse werkzaamheden van het LPO.

Aanspreekpunt:

Wendy van Hoef
Orthopedagoog
w.vanhoef@swvpo3103.nl

loketpassendonderwijs@swvpo3103.nl

Goed primair onderwijs voor iedereen.