Voor ouders

Welke school is geschikt voor mijn kind?

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin staat beschreven wat u van de school kunt verwachten op het gebied van ondersteuning voor uw kind. U vindt het schoolondersteuningsprofiel  op de website van de school. Als u een school heeft gekozen kunt u uw kind op die school aanmelden of met de school in gesprek gaan over uw verwachtingen en wensen.

Mijn kind krijgt niet de juiste ondersteuning

Vindt u dat uw kind niet de ondersteuning krijgt die het nodig heeft? Maak dit dan bespreekbaar bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u terecht bij de intern begeleider van de school. De intern begeleider kent uw kind en de klas en geeft advies over een mogelijke aanpak. Ook kan de intern begeleider het IOT (intern ondersteuningsteam) inschakelen.

Kan de school niet bieden wat uw kind nodig heeft, dan kan samen met de ouders besloten worden dat een overstap naar een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs de voorkeur heeft.

Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs?

Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) zijn er voor leerlingen die door leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen geen onderwijs kunnen volgen op een reguliere basisschool. Op het speciaal basisonderwijs zijn de klassen kleiner en is er meer structuur. Uw kind krijgt hier ondersteuning van leerkrachten met specifieke kennis en tijd, die leerkrachten van de reguliere basisschool vaak niet kunnen bieden. Het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs, voornamelijk praktijkonderwijs en vmbo. Lukt dit niet, dan kan de leerling doorstromen naar het speciaal voortgezet onderwijs.

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben die hun ontwikkeling in de weg staan. Het samenwerkingsverband (SWV) is verantwoordelijk voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen. Daarnaast worden TLV’s verstrekt voor scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychische problemen.

Voor scholen met blinde en slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen), scholen voor dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen worden indicaties verstrekt door een landelijke commissie. Het Loket Passend Onderwijs (LPO) is dan niet betrokken. U kunt bij het SWV of het IOT wel terecht met vragen over deze specifieke onderwijsvormen.

Overstap naar speciaal (basis)onderwijs

Om toegelaten te worden tot het speciaal (basis)onderwijs heeft uw kind een TLV nodig. De school van uw kind vraagt deze aan bij het LPO van het SWV. Het LPO bespreekt het dossier van uw kind, bij voorkeur samen met ouders en scholen en beoordeelt de aanvraag. Bij goedkeuring geeft het LPO de TLV af en kan uw kind de overstap maken. Er worden afspraken gemaakt over de geldigheidsduur van de TLV.

Overstap PO en VO

De overstap van het Primaire Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) is een grote overstap, zeker voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Met veel scholen in de regio hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een werkwijze van toeleiding, die recht doet aan de wijze waarop basisscholen leerlingen ondersteunen en begeleiden. Voor de procedure verwijzen wij u naar de website van het SWV VO Overstap naar voorgezet onderwijs

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen komen door een handicap of ziekte. Er zijn verschillende soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer, onder andere vervoer per taxi(bus) en een vergoeding voor openbaar vervoer of voor eigen vervoer. Toekenning van leerlingenvervoer hangt van een aantal factoren af, waaronder de afstand van het woonadres tot de school en de mogelijkheid van thuisnabij onderwijs. Informeer bij de gemeente Weert of Nederweert naar de mogelijkheden.

U bent het niets eens met een keuze of besluit

Hoewel we er alles aan doen om in goed overleg met u en met wederzijds vertrouwen de meest passende onderwijsplek voor uw kind te bieden, kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een keuze of besluit van het SWV. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw kind niet de juiste ondersteuning krijgt op school of omdat u het niet eens bent met de TLV.

U kunt met uw vragen altijd terecht bij de school of het SWV. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er niet uit met de school of het SWV, dan kunt u het probleem voorleggen aan een klachtencommissie:

  • Geschillencommissie passend onderwijs (GPO); voor een geschil tegen het schoolbestuur over de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, de verwijdering van leerlingen en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief;
  • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT); bij een negatief oordeel van het SWV op het verzoek om afgifte van een TLV voor het SBO of SO.

Voor meer informatie over wet- en regelgeving, geschillenregelingen en de commissies die verband houden met passend onderwijs, verwijzen we u naar de website van Onderwijsgeschillen.

Steunpunt Meer- en Hoogbegaafde leerlingen

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat tegemoetkomt aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Vanaf het schooljaar 2022/2023 zijn we binnen het IOT, gestart met een gemeenschappelijke aanpak ter ondersteuning van onze Meer- en Hoogbegaafde (hierna MHB te noemen) leerlingen en is er een Steunpunt MHB ingericht. Voor meer informatie klik hier: Breinzijn (pdf).

Goed primair onderwijs voor iedereen.

Bij de inzet van extra ondersteuning en de overstap naar een andere school, bijvoorbeeld het S(B)O, maar ook het voortgezet onderwijs hebben de school en de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling.

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de ontvangende school en indien nodig naar het Loket Passend Onderwijs (LPO). Ouders hebben inzage in het verstuurde dossier en geven hun zienswijze.

Waar nodig worden gesprekken gepland met ouders, school en het LPO om de ondersteuningsbehoeften te verhelderen en specifieke afspraken te maken over de mogelijkheden van extra ondersteuning dan wel een overstap naar een andere school.

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders moeten toestemming geven voor het overdragen van deze informatie.