Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Met de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen gezamenlijk deze verantwoordelijkheid. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio werken samen om élk kind een passende onderwijsplek te kunnen bieden.

Passende onderwijsplek regelen

De school waar het kind wordt ingeschreven plaatst in beginsel het kind op de eigen school. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, melden de ouders dit bij aanmelding. De school brengt indien nodig de ondersteuningsbehoefte samen met de ouders in beeld. De ouders dragen er zorg voor dat de school over de juiste informatie kan beschikken. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school na welke school in de regio wél passend is. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van het kind. De school houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. De school biedt de ouders binnen 10 weken een passende onderwijsplek aan.

Voor meer informatie gaat u naar de website van het informatiepunt passend onderwijs.

Passend onderwijs in Weert-Nederweert

Het SWV PO Weert-Nederweert realiseert passend onderwijs onder andere door:

  • het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een professionele, lerende cultuur;
  • schoolbesturen die samenwerken met ouders, gemeenten en jeugdzorg- en welzijnsinstellingen;
  • de inzet van schoolteams met brede kennis van de cognitieve, sociale, fysieke en mentale ontwikkeling van leerlingen;
  • leerkrachten die beschikken over pedagogisch-didactische vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen. Zij hebben aandacht voor hun talentontwikkeling;
  • het voorkomen van thuiszitten, dat leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Scholen werken samen met de gemeenten Weert en Nederweert en zorg- en onderwijspartners.

Goed primair onderwijs voor iedereen.

Loket Passend Onderwijs (LPO)

Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan kan de school voor het kind op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Als de school en de ouders samen vinden dat een school voor speciaal (basis)onderwijs het beste is, vraagt de school hiervoor een verwijzing aan bij het LPO.

Voor het behandelen van aanvragen voor een school voor speciaal (basis)onderwijs heeft het SWV het LPO ingericht. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en kan de financiering en (over)plaatsing van het kind geregeld worden.

Lees verder..