Voor scholen

Onder arrangeren verstaan wij het gezamenlijk realiseren van een aanpak op school, soms thuis en soms in samenwerking met een jeugdhulpinstantie. Wij organiseren extra ondersteuning in de vorm van een arrangement zoveel mogelijk in de reguliere school. Arrangementen worden bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen, die aan de schoolbesturen zijn toegekend of vanuit het samenwerkingsverband (SWV) via het Loket Passend Onderwijs (LPO). We maken altijd afspraken over de duur en de beoogde en behaalde resultaten van het arrangement.

Ook worden arrangementen gerealiseerd in het speciaal onderwijs. Leerlingen die in aanmerking komen voor een plaatsing in het speciaal onderwijs krijgen in beginsel een categorie 1 TLV. Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan met een TLV kan worden gefinancierd, dan wordt in overleg met de ouders een arrangement toegewezen door het LPO. Van de regeling om uitsluitend een categorie 1 TLV af te geven kan door het LPO in samenspraak met de directeur van het SWV worden afgeweken (de beredeneerde afwijking).

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Als een school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, bekijkt het interne ondersteuningsteam (IOT) van de school samen met de ouders en het SWV welke school binnen het SWV wél passend is.

De school kan een gesprek aanvragen bij het LPO om samen met school en ouders te bespreken welke ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio passend zijn en welk arrangement of TLV noodzakelijk is.

De school doet de aanvraag via een digitaal systeem (www.ldos.nl). Een recent geëvalueerd OPP vormt de basis voor de aanvraag. Indien je als school niet beschikt over de inloggegevens, neem dan contact op met het LPO (loketpassendonderwijs@swvpo3103.nl).

Aanvraag continuering speciaal (basis)onderwijs

Bij het naderen van de geldigheidsdatum van de TLV voor het S(B)O kan de school een aanvraag doen voor het continueren van de TLV. De school bespreekt de aanvragen jaarlijks met het LPO en van daaruit wordt bepaald welke aanvragen er binnen welke termijn worden ingediend en bij welke aanvragen er een gesprek met ouders gepland wordt.

Beoordeling aanvraag TLV

Het LPO bespreekt het dossier van het kind en beoordeelt de aanvraag voor een TLV. Bij goedkeuring geeft het loket de TLV af en kan het kind de overstap maken. Het LPO bepaalt de geldigheidsduur van de TLV.

Ontwikkelingsperspectief

Elke school kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn: hoe stemmen we het onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de leerling? Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan (uitstroomperspectief), om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken (arrangement).

Wat staat er in het OPP?

In het OPP staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschreven, het onderbouwde uitstroomperspectief van de leerling en het arrangement dat zal worden ingezet. Voor leerlingen in het regulier onderwijs wordt ook beschreven welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het speciaal (basis) onderwijs is verplicht jaarlijks een OPP voor de leerlingen op te stellen.

Wie stelt het OPP op?

De leerkracht en de intern begeleider stellen het OPP in overleg met de ouders op. Ouders kunnen de school van informatie voorzien over de situatie thuis, eerder behaalde leerresultaten en, indien van toepassing, begeleiding op een andere school waar de leerling onderwijs heeft gevolgd. Als aanvullend onderzoek nodig is om het OPP te kunnen bepalen kan een deskundige worden ingeschakeld via het SWV.

Reguliere basisscholen hoeven geen OPP op te stellen voor leerlingen met ondersteuning, die onder de basisondersteuning valt, zoals begeleiding bij dyslexie.

Klachten

U kunt met uw vragen altijd terecht bij de school of het SWV. Samen met u wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er niet uit met de school of het SWV, dan kunt u het probleem voorleggen aan een klachtencommissie:

Overstap van PO naar VO

Voor de overstap van PO naar VO verwijzen wij u naar de website van het SWV VO Overstap naar voorgezet onderwijs

 

Goed primair onderwijs voor iedereen.