LPO rapportage

LPO rapportage

Voor schooljaar 2022-2023 heeft het SWV via onderstaand factsheet in kaart gebracht hoe de ontwikkeling m.b.t. IOT+/Advies & Consultatie/Zware ondersteuning zich verhoudt tot schooljaar 2021-2022. Hierbij valt met name op dat de Advies & Consultatie functie meer dan in voorgaand schooljaar geraadpleegd wordt.

Daarnaast zijn de resultaten Passend Onderwijs in beeld gebracht op het gebied van verwijzingspercentages, aantal aangevraagde TLV’s en thuiszitters:

  • De verwijzingspercentages SBO/SO bewegen zich rondom de landelijk gemiddelde percentages, wat positief te noemen is.
  • We zien een kleine toename van het aantal 1e aanvragen voor een TLV SBO/SO;
  • Het aantal gemelde thuiszitters bij Leerplicht is licht toegenomen;
  • De afgegeven vrijstellingen zijn constant gebleven.

Met regelmaat vindt contact met Leerplicht plaats om thuiszitters en vrijstellingen te bespreken en samen te kijken waar mogelijkheden op het gebied van onderwijs liggen. Onze ambitie is alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, welke thuisnabij is.

Factsheet 2022-2023 LPO